วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจรชื่อวารสาร: วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร: Journal of MCU Peace Studies
Print ISSN: 2287-0962
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 4 มี.ค. 2563 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านพระพุทธศาสนา สันติศึกษา สังคมวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    Description: The Journal of MCU Peace Studies. It aims to promote research and disseminate academic and research articles for researchers, academicians, lecturers, and graduate students. The Journal focuses on Buddhism, Peace Studies, Sociology, Education, and Multidisciplinary of Humanities and Social Sciences.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร: Journal of MCU Peace Studies