ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้

 • หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 624 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 746 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
 • เฉพาะสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,665 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,346 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน 135 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 99 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาไทย จำนวน 605 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 714 ชื่อเรื่อง
Row Hit Heading
1 624 oคณะศิลปศาสตร์
2 1665 oคณะศิลปศาสตร์ — การโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 135 oภาษาญี่ปุ่น
4 605 oภาษาอังกฤษ — การใช้ภาษา
5 746 oFaculty of Liberal Arts
6 714 oFaculty of Liberal Arts — English Business Communication
7 1346 oFaculty of Liberal Arts — Hotel Studies and Tourism
8 99 oJapanese language
 • วารสารทางศิลปศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 42 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 24 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 42 oคณะศิลปศาสตร์ — วารสาร
2 24 oFaculty of Liberal Arts — Journal
 • วารสารทางศิลปศาสตร์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication Language & Linguistics จำนวน 553 ชื่อเรื่อง Literature & Writing จำนวน 884 ชื่อเรื่อง Social Sciences & Humanities จำนวน 1,795  ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 13200 รายการ เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)
 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Hospitality & Tourism Complete ครอบคลุมเนื้อหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมตั้งแต่ปี 1965 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 640 ชื่อเรื่องโดยสามารถสืบค้นในรูปแบบเนื้อหาฉบับเต็มได้กว่า 490 รายการ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลย่อยที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล EBSCO HOST
 • คลิก สืบค้นจากฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

  มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

  (เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย USER NAME: SIAM PASSWORD: LIBRARY@2562)

 • ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 
 • ฐานข้อมูล Thai Journal Online (ThaiJO) /TCI เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO มีวารสารทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 294 ชื่อเรื่อง เข้าถึงแต่ละรายการได้ที่:  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 494779 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 
 • ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 5889590 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 
 • ฐานข้อมูล SiamU Research รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่:  https://e-research.siam.edu/

หากอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องการเสนอแนะทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ที่ › เสนอซื้อทรัพยากร