วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินชื่อวารสาร: วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน: Mekong-Salween Civilization Studies Journal
Print ISSN: 1906-7682
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 16 มี.ค. 2563 วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน: Mekong-Salween Civilization Studies Journal