วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยาชื่อวารสาร: วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา: The Journal of Tropical Medicine and Parasitology
Print ISSN: 0125-4987
TCIกลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 15 มี.ค. 2563 –
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา: The Journal of Tropical Medicine and Parasitology