Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม

Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่มชื่อเรื่อง : Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม   

ชื่อผู้แต่ง : จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และ วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ 

Call Number : พ 332.024 จ223ม 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 ต.ค.2565 หนังสือ “Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ทางการเงิน โดยได้รวบรวมพื้นฐาน 40 ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องอย่างรอบด้านที่ทุกคนควรรู้ เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นศึกษาด้วยตัวเอง เพื่อเริ่มต้นการวางแผนการเงินอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้สรุปเรื่องการเงินให้เหลือเพียง 1 เล่ม และอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอนทำให้ผู้ที่สนใจมือใหม่สามารถเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมภาพประกอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างสนุกสนานไม่ทันไรก็อ่านจบเล่มแล้ว มาค้นหาคำตอบ เทคนิคและวิธีการจัดการการเงินให้มั่นคงไปตลอดชีวิตได้ ด้วยหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oMoney Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม / จักรพงษ์ เมษพันธุ์,

Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม