MOU-อักขราวิสุทธิ์-2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Meeting ซึ่งในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ในการต่ออายุสัญญาความร่วมมือในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ครั้งนี้ มีอายุสัญญา 5 ปี ซึ่งจะหมดอายุสัญญาในปี 2570 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017