กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 2/2020

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 2/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  เวลา  13.30-14.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ International Business Program โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้นักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  & EDS ซึ่งหลักสูตรนานาชาติ International Business Program สามารถสืบค้นสารสนเทศด้านบริหารธุรกิจ ได้จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ย่อยๆ ที่อยูในฐานใหญ่ EBSCO Host  ได้แก่

  •   “Academic Search Complete” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 16,627 ชื่อเรื่อง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1975
  • “Business Source Premier” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาชนิดเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 1886 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 29,974 ชื่อเรื่อง (รวมทั้ง peer-reviewed full text อีกมากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง) ในด้านธุรกิจ การบริหาร การตลาด การโฆษณา บัญชีการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์การธนาคาร MIS, POM ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนารวมทั้งบทวิเคราะห์บริษัทชั้นนําทั่วโลกจากวารสารต่างๆ รวมกว่า 10,000 บริษัท
  • “Regional Business News” ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสํานักข่าวทางสาขาบริหารธุรกิจกว่า 80 แหล่ง ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา
  • รวมทั้งการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูล EDS (EBSCO Discovery Service) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชา มีจำนวนมากกว่า 6,132,000 รายการ

คลิก สืบค้นจากเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

(เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย User Name: siam Password: library@2562)คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus

Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด