PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

 PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่นชื่อเรื่อง: PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น 

ชื่อผู้แต่ง: เลิศพร อุดมพงษ์ 

Call Number:   365.593 896พ 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ส.ค.2563 หนังสือ  PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น  หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ให้ความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐให้เป็นไปที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชน ใครสนใจในด้านการเมืองการปกครองเล่มนี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจทีเดียว ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oPFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น/ เลิศพร อุดมพงษ์

 PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น