วิทยาการคอมพิวเตอร์-2561-ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล

Title:  ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล : Database Monitoring and Analysis System
Researcher:  จรรยา แหยมเจริญ, สหวัสส์ จันทวงศ์ และ วัชรพงษ์ อธิกิจโชติ

Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail                :   sah_jan@siam.edu

บทคัดย่อ             :   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของระบบฐานข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติ ลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาของระบบฐานข้อมูลที่เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ กันเป็นประจำ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลล็อกไฟล์ ที่ส่งมาจากเครื่องแม่ช่ายฐานข้อมูลที่ต่างแพลทฟอร์มกัน โดยประกอบด้วย Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 เป็นต้น
กระบวนการทำงานของระบบจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแพลทฟอร์ม เพื่อให้ทราบรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลในล็อกไฟล์ และทำการแยกแยะข้อมูลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด นำไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลทีละรายการว่าเป็น ข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้าใช่จะทำการค้นหาเปรียบเทียบกับข้อผิดพลาดที่บันทึกเป็นประวัติในฐานข้อมูล ถ้าพบข้อผิดพลาดที่ตรงกันจะทำการอ่านวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นสคริปต์ ส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายเพิ่อทำการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะส่งไปยังผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และทำการบันทึกแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในครั้งถัดไป ในการพัฒนาใช้ภาษา SQL เป็นหลัก โดยสร้าง Store Procedure และ Trigger เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแลระบบในการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูล รวมถึงดูผลการทำงานของเครื่องแม่ข่ายในรูปแบบกราฟด้วย ผลการทดสอบ ผู้ศึกษาได้จำลองระบบให้เสมือนระบบงานจริง และให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลได้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และเก็บผลการประเมินด้วยแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีระดับความพีงพอใจอยู่ในระดับที่คะแนนเฉลี่ย 3.10

คําสําคัญ             :  ระบบฐานข้อมูล, ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

Abstract            :  The objective of this research is to develop a system for monitoring and analyzing database system. Data administrator have to repeatedly look at report files from different server platforms such as Microsoft SQL Server, Oracle, and IBM DB2. This program can reduce the workload of data administrator. The system process consists of platform detection, data transformation and data analyzes. The system detects errors, and analyzes by using historical data in a database. Then the system will notify the errors to database administrator. The system has been developed by SQL language to create stored procedure, and trigger for performance. Also, the system has web application for database administrator to monitor the server’s performance with graphs. We have already tested the system by installing it in a virtual system and let a database administrator test its performance. After evaluation process from the test, the satisfaction level result is 3.10.

Keywords        :    database system, database administrator, data analysis


Bibliography     :  จรรยา แหยมเจริญ, สหวัสส์ จันทวงศ์ และ วัชรพงษ์ อธิกิจโชติ. (2561). ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (หน้า IT 310-IT 318). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


Proceeding       : รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6  The 6th Academic Science and Technology Conference 2018 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Link to Proceeding:    https://www.astcconference.com/page/proceedings#astc-content


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 18 ชั้น 2 ห้อง 201
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 02-867-8026, 02-868-6633 ต่อ 5227
Fax : 02-868-6633

Website  : http://science.siam.edu/