วารสารวิจัยรำไพพรรณี

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยรำไพพรรณี: Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
Print ISSN: 1906-327X
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึง วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน โดยจัดทำเป็นวารสารราย 4,เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2557) – ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Rajabhat Rambhai Barni Research Journal


วารสารวิจัยรำไพพรรณี: Rajabhat Rambhai Barni Research Journal