วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา): KKU Research Journal (Graduate Studies)
Print ISSN: 1906-201X
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.ย. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน การจัดทำวารสารวิจัยดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ได้แบ่งวารสารออกเป็น 2 สาขา โดยเล่มเดิมเป็นวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ (มค.-มีค., เม.ย.-มิย., กค.-กย. และ ตค.-ธค.) อีกเล่มคือ วารสารวิจัย มข. (บัณฑิตศึกษา) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน ออกปีละ 3 ฉบับ (มค.-เม.ย., พค.-สค. และ กย.-ธค.) ทั้ง 2 เล่ม บทความทุกเรื่องต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ท่าน ต้นฉบับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นเช่นกัน
Description:  KKU Research Journal (Graduate Studies) is distributed by Graduate School, Khon Kaen University since 2001 to publish research article, academic article, short communication, review article, and book review covered the field of science and technology, multi-disciplinary program in humanities and social sciences, economics, business administration and management, education, and psychology. In 2013, the journal is divided into two main subject fields: KKU Research Journal in Science and Technology published quarterly (4 issues: January – March, April – June, July – September, and October – December), and KKU Research Journal in Humanities and Social Sciences published tri-annually (3 issues: January – April, May – August, and September – December). The articles submitted to both journals are to be evaluated by two peer reviews, internal and external reviewers, and that are never been published or being submitted to any other journal, nor will it be submitted to any journal.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2544) – ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2551)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: KKU Research Journal (Graduate Studies)


วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา): KKU Research Journal (Graduate Studies)