วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ: Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal
Print ISSN: 2651-2130

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า,7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal


วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ: Rajamangala University of Technology Krungthep Research Journal