วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก: Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
Print ISSN: 1906-1889

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวารสารวิจัย/วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์,เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานของงานวิจัย สู่ระดับมาตรฐานสากล เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดระหว่างนักวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ และเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
Description: The journal of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (RMUTTORJ) is a research/academic journal in the field of Science and Technology. The purposes of journal are being a media of gathering and publishing scientific and technological researches, encouraging utilization of research works, and promoting and improving the quality of researches to the international standard. It is a medium of exchange of knowledge and ideas among both national and international researchers to create new research and innovation in science and technology for economic and social development. The journal is scheduled to be published twice a year (January – June and July – December).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal


วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก: Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal