วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Print ISSN: 1686-8420

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2562
Description: The Research Journal – Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RJ-RMUTT) is ready to receive manuscripts on all aspects concerning any aspect related to science and technology, with particular emphasis on issues that deepen in the basic and applied research. The RJ-RMUTT includes full length original, novel research articles, review articles, case reports and short communications. Also publishes editorials, posters and letters to the editors. Accepted articles are immediately available online and are freely accessible without any restrictions or any other obligations to researchers and scholarly people globally.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi


วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi