วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Science
Print ISSN: 1906-1730
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์รับตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยวารสารนั้นจะมีการตีพิมพ์ 2 ปีต่อฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่2 กรกฎาคม – ธันวาคม จุดมุ่งหมายของการทําวิจัยนอกจากมีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สิ่งสําคัญที่จะทําให้งานวิจัยมีคุณประโยชน์ต่อสังคม คือการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชนให้เกิดเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดทําวารสารวิจัยรามคําแหงโดยแบ่งเป็น 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเมื่อปีพ.ศ. 2554 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทยทั้ง 2 สาขา
Description: Ramkhamhaeng University Research journal Humanities and Social Sciences was published the journal Humanities and Social Sciences. The Groups are Teacher Students and Researcher in and out institutes. The journal was publish 2 books per years. The first is January – June and The second is July – December.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Science


วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Science