วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology
Print ISSN: 1906-1722

TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยวารสารนั้นจะมีการตีพิมพ์ 2 ปีต่อฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่2 กรกฎาคม – ธันวาคม
Description: Ramkhamhaeng University Research journal Humanities and Social Sciences was published the journal Humanities and Social Sciences. The Groups are Teacher Students and Researcher in and out institutes. The journal was publish 2 books per years.The first is January – June and The second is July – December.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology


วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology