07 June 2020

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 14 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อผู้แต่ง: เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
Call Number: 658.404 พ899ก 2556                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 14 พ.ค. 2562  หนังสือ “การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาภายในเล่ม ออกเป็น 10 บทด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ และการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ทั้งแก่ตนเองและวงการศึกษาได้เป็นอย่างดี

 


 

About The Author

Related posts