07 June 2020

การพยาบาลในระยะคลอด
การพยาบาลในระยะคลอด

การพยาบาลในระยะคลอด

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 11 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ: การพยาบาลในระยะคลอด  
ชื่อผู้แต่ง: ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์
Call Number: 618.20231 ช112ก 2560                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 11 พ.ค. 2562  หนังสือ “การพยาบาลในระยะคลอด” เล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการคลอด องค์ประกอบการคลอด ความปวดและการบรรเทาความปวดในระยะคลอด การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาในระยะคลอด ภาวะจิตสังคมในระยะคลอด กลไกการคลอดปกติ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละบทก็จะมีบททดสอบท้ายบท ทั้งนี้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของการศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท มีการใช้ภาษาและคำอธิบายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิต นักศึกษาพยาบาล พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อได้ใช้เป็นแนวทางในการพยาบาลแก่ผู้คลอดในระยะคลอดต่อไป

 


 

About The Author

Related posts