การออกแบบระบบบัญชี

ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบบัญชี    
ชื่อผู้แต่ง:  ดุษณีย์ ส่องเมือง
Call Number: 657 7492561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 18 ส.ค. 2562 หนังสือ การออกแบบระบบบัญชี” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจศึกษาระบบบัญชีได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบบัญชี เป้าหมายของการออกแบบระบบบัญชีและมีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารให้ศึกษาอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ทั้งระบบ หรือใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการได้

 


การออกแบบระบบบัญชี

Leave a Comment

Your email address will not be published.