ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

การออกแบบระบบบัญชี
การออกแบบระบบบัญชี

การออกแบบระบบบัญชี

ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบบัญชี    
ชื่อผู้แต่ง:  ดุษณีย์ ส่องเมือง
Call Number: 657 7492561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 18 ส.ค. 2562 หนังสือ การออกแบบระบบบัญชี” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจศึกษาระบบบัญชีได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบบัญชี เป้าหมายของการออกแบบระบบบัญชีและมีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารให้ศึกษาอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ทั้งระบบ หรือใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการได้

 


การออกแบบระบบบัญชี

About The Author

Related posts