ภาษาอังกฤษ เพื่อการพยาบาล 

ชื่อหนังสือ: ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล  
ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี
Call Number: 428.24 9822560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 17 ส.ค. 2562 หากจะกล่าวถึงโรงพยาบาลในประเทศไทยแล้ว ยังถือว่ามีบุคลากรทางการแพทย์น้อยมากที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หนังสือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล” เล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์และการพยาบาล อาทิ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ที่ประกอบอาชีพในสถานพยาบาล รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการติดต่อสื่อสารทางการแพทย์ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 16 บทเรียน แบ่งเป็นหน่วยโรคต่างๆ กัน เช่น หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หน่วยโรคระบบประสาท เป็นต้น พร้อมกับได้เรียนรู้พจนานุกรมภาพกายวิภาคศาสตร์ บันทึกทางการพยาบาล คำศัพท์เฉพาะ บทสนทนา แบบทดสอบการฟัง โครงสร้างประโยค และคำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงบทความพิเศษทางการแพทย์อีกด้วย

 


โพสที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ เพื่อการพยาบาล