Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 19 เม.ย. 2562ชื่อหนังสือ: Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล
ชื่อผู้แต่ง: จินตวีร์ คล้ายสังข์
Call Number: 070.5797 4842555
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 19 เม.ย. 2562 หนังสือ “Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล” เล่มนี้ จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้สอนได้ โดย Desktop Publishing เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่คลาสสิก นำมาใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อมีการผนวกกับการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมศักยภาพแล้ว สื่อสิ่งพิมพ์จึงมีความสวยวาม และรูปแบบที่หลากหลายสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ส่วน eBook นั้นเป็นเทคโนโลยีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเปรียบได้กับแหล่งอ้างอิงอันสุดวิเศษที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการมองผ่านสื่อมัลติมีเดียและวีดิทัศน์ ที่รวบรวมลงไปในหนังสือ ผ่านลิงค์สู่เว็บไซต์ต่างๆ นำสู่เป้าประสงค์สำคัญของการศึกษาคือการที่ผู้เรียนยุคดิจิทัลเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแต่เพิ่มผลลัทธ์ทางการเรียนรู้ แต่ยังเพิ่มคุณสมบัติบางประการที่เอื้อต่อการเรียนรู้อีกด้วย