เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ:  เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
Call Number: 330.9593 ศ854 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2562 หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ Thailand 4.0” เล่มนี้ได้รวบรวมที่มาของปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ตัวอย่างพระราชดำรัสเเละเเนวพระราชดำริที่นำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน สำหรับภาคเกษตร และสำหรับภาคธุรกิจ เเนวคิดเเละนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคไทยเเลนด์ 4.0  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างรากฐานสังคมไทยให้มั่นคง เเละยั่งยืน  พร้อมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ของสังคมไทยตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ให้เห็นภาพรวมของการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก