การบริหารการตลาด

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 21 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ:  การบริหารการตลาด
ชื่อผู้แต่ง: ฉัตยาพร เสมอใจ
Call Number: 658.8 2292560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2562 การบริหารการตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารธุรกิจ ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการทฤษฎี และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาดจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของตลาด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือ “การบริหารการตลาด” เล่มนี้ จึงเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี