เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 21 ก.พ. 2562ชื่อหนังสือ:  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง: อาธิ ครูศากยวงศ์
Call Number: 338 6222553
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.พ. 2562 หนังสือ “เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม”เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหนังสือที่มีคนเขียนถึงน้อยมาก ผู้เขียนจึงได้ตั้งใจเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความใจได้ด้วยตนเอง ในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย การพัฒนา และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งแหล่งเงินลงทุน และระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุป และคำถามสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อใช้เรียนและสอนในระดับ ปวส. และปริญญาตรีในวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม