OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

ชื่อหนังสือ: OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs  
ชื่อผู้แต่ง:  กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
Call Number: 658.401 6742562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 22 ส.ค. 2562  OKRs เป็นแนวทางการบริหารผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารผลงานขององค์กร ให้มันใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย หนังสือ OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” เล่มนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OKRs และจากประสบการณ์ในการบรรยายของผู้เขียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรให้กับหลายๆ ที่ เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจน จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ด้วย

 


OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

Leave a Comment

Your email address will not be published.