วิวัฒนาการแบบเรียนไทย

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 26 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ: วิวัฒนาการแบบเรียนไทย  
ชื่อผู้แต่ง: เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล
Call Number: 495.9107 7882549
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 มี.ค. 2562 หนังสือ “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย” เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการด้านภาษาไทยเล่มหนึ่งในโครงการบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ อันเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงแบบเรียนต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามลำดับมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2517) และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแบบเรียน ระบบการศึกษา และการเรียนการสอนภาษาไทยในสมัยนั้นด้วย