ระบบเสียงภาษาไทย

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 26 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  ระบบเสียงภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง: กาญจนา นาคสกุล
Call Number: 495.91158 4262556
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 26 มี.ค. 2562 หนังสือ “ระบบเสียงภาษาไทย” เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการด้านภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งในโครงการบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ อันเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา  เป็นผลงานวิจัยระบบเสียงในภาษาไทย ซึ่งได้ทำขึ้นขณะที่ผู้เขียนมีหน้าที่รับผิดชอบการสอนวิชานี้ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เสียงตามแนวภาษาศาสตร์ การออกเสียงภาษาไทย หน่วยเสียงที่ใช้ในภาษาไทย ทั้งหน่วยเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ การลงน้ำหนักพยางค์และคำ ช่วงต่อของเสียง องค์ประกอบของพยางค์และคำในภาษาไทย อ่านเข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นวิธีการวิเคราะห์และพิจารณาระบบเสียงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระบบเสียงในภาษาอื่นหรือภาษาถิ่นอื่นต่อไป