ไวยากรณ์ไทย

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 26 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ:  ไวยากรณ์ไทย
ชื่อผู้แต่ง: นววรรณ พันธุเมธา
Call Number: 495.915 3522558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 26 มี.ค. 2562 หนังสือ “ไวยากรณ์ไทย” เล่มนี้ ยังคงเป็นหนังสือวิชาการด้านภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งในโครงการบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ อันเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา เช่นกัน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนกับเล่มที่ตีพิมพ์ในครั้งที่ 2 แต่จะมีเพิ่มเติม ในเรื่องของการที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับไวยากรณ์ฉบับอื่นๆ จนเกินไป ส่วนเนื้อหาภายในเล่มได้มีการนำเสนอการวิเคราะห์วากยะสัมพันธ์ทั้งระบบ เริ่มจากเรื่องการจำแนกหมวดคำ กลุ่มคำและวลีประโยค และยังได้ก้าวข้ามขอบเขตของประโยคไปถึงเรื่องประโยคที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เสนอเกณฑ์การจำแนกหมวดคำ นิยามวลี ตลอดจนชนิดของประโยคที่แตกต่างจากตำราไวยากรณ์ไทยเล่มก่อนๆ