การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหารจัดการทรัพยากร

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 27 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ: การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหารจัดการทรัพยากร
ชื่อผู้แต่ง: สมสุข หินวิมาน, บรรณาธิการ
Call Number: 001.4 กท449 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ  27 มี.ค. 2562 หนังสือ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหารจัดการทรัพยากร” เล่มนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงร่วมกันว่า ความขัดแย้งที่คุกรุ่นและดำรงอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ แท้จริงแล้วรากลึกอันหนึ่งก็มาจากการผลิตและการกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมและไม่ลงตัวกับความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรข่าวสาร ทรัพยากรวัฒนธรรม หรือรวมไปถึงทรัพยากรด้านอื่นๆ  การบริหารจัดการทรัพยากรจึงไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขื้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้น การสื่อสารที่เน้นการมีส่วนร่วม จึงมีบทบาทที่สำคัญที่จะเป็นเครื่องมือเอื้อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้จริง