ปฏิบัติธรรมให้ถูกทางและพุทธวิธีในการสอน

ชื่อหนังสือ: ปฏิบัติธรรมให้ถูกทางและพุทธวิธีในการสอน
ชื่อผู้แต่ง: พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)        
Call Number:  294.32 3352561                            
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 ก.ย. 2562  หนังสือปฏิบัติธรรมให้ถูกทางและพุทธวิธีในการสอนเล่มนี้ เป็นหนังสือธรรมะที่ดีมากๆ เล่มหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยภายในเล่มมีเนื้อหาสาระที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ความเข้าใจพื้นฐานและหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม การเริ่มต้นและก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม พร้อมด้วยคำถามสำหรับชาวพุทธอันเป็นการสำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม  ดังนั้น คำว่าปฏิบัติธรรมนั้น ก็หมายความว่า การเอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ไม่เรียกว่า เป็นการปฏิบัติธรรม