วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: RMUTI JOURNAL Science and Technology
Print ISSN: 2672-9369

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ก.ย. 2562 วารสาร มทร.อีสานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2554) – ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: RMUTI JOURNAL Science and Technology


วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: RMUTI JOURNAL Science and Technology