13 July 2020

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อหนังสือ:  ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
ชื่อผู้แต่ง: กรุณาพร รัตนภูผา
Call Number: 692.5 2682562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 30 ก.ค. 2562 หนังสือ “ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดิน งานเสาเข็ม งานไม้แบบ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา รวมถึงการคำนวณค่า Factor F การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และการคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณราคาค่าวัสดุ และค่าแรงของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการประมาณราคาจากแบบก่อสร้างอาคารจริง โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

About The Author

Related posts