อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7

ชื่อหนังสือ: อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7
ชื่อผู้แต่ง: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Call Number: 613.1 มส7472559 1
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 7 ส.ค. 2562 หนังสือ “อนามัยสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ เป็นเอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 เล่ม โดยเล่มแรก ประกอบด้วยหน่วยที่ 1-7 เล่มที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยที่ 8-15 โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และมลพิษทางรังสี การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ การจัดการสารเคมีอันตราย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องเหล่านี้ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยต่อไปอีกด้วย

 


อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7