18 September 2019

การบัญชีการเงินเบื้องต้น
การบัญชีการเงินเบื้องต้น

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 8 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ: การบัญชีการเงินเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง: พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
Call Number: 657.48 1282561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 8 มี.ค. 2562 หนังสือ “การบัญชีการเงินเบื้องต้น” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยครอบคลุมตั้งแต่ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน รายการปรับปรุง งบการเงินของธุรกิจซื้อขายสินค้า งบการเงินของธุรกิจผลิตสินค้า สินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ และภาษีธุรกิจ เป็นต้น พร้อมด้วยตัวอย่างและบทฝึกหัด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจ รวมถึงผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย

 


 

About The Author

Related posts