ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ชื่อเรื่อง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ชื่อผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา,บรรณาธิการ
Call Number:  340 ค181 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ก.พ.2563 หนังสือ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย” เล่มนี้รวบรวมเนื้อหาสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ลักษณะของกฎหมาย ที่มา ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย ตลอดจนความหมายและลักษณะของสิทธิ ฯลฯ โดยอธิบายถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับกฎหมายทุกฉบับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจกฎหมายนี้