วารสารศิลป์ พีระศรี

วารสารศิลป์ พีระศรีชื่อวารสาร: วารสารศิลป์ พีระศรี: Journal of Fine Arts
Print ISSN: 2392-5884
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 31 ม.ค.2563  วารสารศิลป์ พีระศรี เป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (15 กันยายน และ 15 มีนาคม) ควบคุมคุณภาพบทความโดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ในลักษณะบทความวิชาการ สรุปงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลบทความวิชาการ หรือผลงานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศิลป์ พีระศรี: Journal of Fine Arts