คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ชื่อเรื่อง:  คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ 

ชื่อผู้แต่ง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 Call Number:   551.480721 ค695 2561

 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 ม.ค.2563 หนังสือ คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้รวบรวมเนื้อหาทั้งในและต่างประเทศซึ่งอ้างอิงการวิเคราะห์และตรวจวัดตัวแปรด้านกายภาพเคมี และชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ด้วยการวิเคราะห์ผลจากเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นตำราวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย