วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้: Journal of Liberal Arts, Maejo University
Print ISSN: 2286-8755
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 30 ม.ค.2563 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย 2.เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ 3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
    Description: 1. To promote and istribute academic work and the research of academics, students, and interested individuals. 2. To serve as a platform for the exhcange of knowledge and academic findings in the Humanities, Social Sciences, Languages, Linguistics, Literature, Mass Comminication, and Health Science. 3. To publicise the Faculty of Liberal Arts, Maejo University. 4. To offer academic expertise to the general public.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้: Journal of Liberal Arts, Maejo University