วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

วารสาร-แนะนำวารสาร 21 ก.พ. 2562ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ISSN: –   0857-3743
จัดพิมพ์:  –  1ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2561)
รายละเอียด: –             แนะนำวารสารประจำวันที่ 16 ก.พ. 2562 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้จะเป็นฉบับล่าสุดและเป็นฉบับสุดท้ายที่จัดทำในรูปเล่ม เนื่องจากมีการปรับรูปแบบเป็นวารสารออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ และเว็บไซต์ ThaiJO ซึ่งสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย ส่วนเนื้อหาภายในฉบับที่กำลังนำเสนอในขณะนี้ก็ยังคงมีบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่หลากหลายและน่าสนใจเหมือนเดิม อาทิเช่น บทความวิชาการเรื่อง “แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มที่บ้านในผู้สูงอายุ: บริบทของประเทศไทย” และบทความทางการศึกษาเรื่อง “การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: ถอดบทเรียนจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล” เป็นต้น และในส่วนของบทความวิจัยก็มีนำเสนอหลากหลายเรื่องเช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องหลักการและเทคนิคการทำแผลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์” เป็นต้น ผู้อ่านท่านใดสนใจติดตามตัวเล่มภายในสำนักฯ ได้เลยค่ะ