SMEs บัญชีเดียว

SMEs บัญชีเดียวชื่อเรื่อง : SMEs บัญชีเดียว 

ชื่อผู้แต่ง : สมชาย เลิศภิรมย์สุข   

Call Number : 657.8 ส241อ 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 22 ก.พ.2566 หนังสือ “SMEs บัญชีเดียว” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี โดยผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 42/2563 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 374 (พ.ศ.2564) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oSMEs บัญชีเดียว / สมชาย เลิศภิรมย์สุข

SMEs บัญชีเดียว