วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์: Songklanagarind Journal of Nursing
Print ISSN: 0125-8958
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ต.ค. 2562 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้อยู่ในระดับ TCI (Thai Citation Index) ระดับ 1 และ ACI  (ASEAN Citation Index) รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน ทุกสุขภาวะและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก  รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปปรับปรุงการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน จากนักศึกษา อาจารย์ พยาบาล  และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind peer review)  มีการเผยแพร่บทความทั้งแบบที่เป็น รูปเล่ม และออนไลน์  โดยเผยแพร่ตรงเวลา ปีละ 4  ฉบับ
Description: The Songklanagarind Journal of Nursing  indexed in TCI (Thai Citation Index) level 1 and ACI (ASEAN citation index) is belonged to Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, established since 1980. Scholarly works are invited in the areas of nursing and health in all health status across lifespan, especially nursing integrated eastern wisdom. The journal is interested in receiving original manuscripts in Thai language or in English language that provide new knowledge to improve nursing and health of people; from students, lecturers, nurses, and scholars in Thailand and other countries. Songklanagarind journal of Nursing is a double-blind peer review, published timely 4 issues per year in print and via online.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Songklanagarind Journal of Nursing


วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์: Songklanagarind Journal of Nursing