วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development
Print ISSN: 0857-5452, Online ISSN 2651-2238 
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ต.ค. 2562 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
Description:

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 พ.ค.-ก.ค.2544 – ปีที่ 28 ฉบับที่ 97 ม.ค.-มี.ค.2559

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Technical Education Development


วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  Journal of Technical Education Development

อื่นๆ เกี่ยวกับวารสารด้านการศึกษา