Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา

Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพาชื่อเรื่อง : Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา   

ชื่อผู้แต่ง : วาสนา ประชาชนะชัย  

Call Number : 495.6834 ว491ซ 2565  

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ต.ค.2565 หนังสือ “Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ การเรียน การสอบ และการทำงานได้เป็นอย่างดี ด้วยโครงสร้างประโยคคำถามคำตอบและคำศัพท์ที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่พร้อมตัวอย่างคำที่ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายรวมทั้งได้สอดแทรกข้อสังเกตที่สำคัญอีกด้วย ตลอดจนหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแต่งประโยคอย่างถูกต้อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจอยากพูดญี่ปุ่น ให้เก่งเองได้ มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oSuper Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา / วาสนา ประชาชนะชัย

Super Easy พูดญี่ปุ่น เก่งเองได้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา