บริจาคหนังสือ

รับมอบ-บริจาคหนังสือ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหนังสือชุด “จริยธรรมในวิชาชีพ” รวมจำนวน 10 ชื่อเรื่อง ให้แก่ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะให้บริการในหอสมุด ต่อไป สำนักหอสมุดฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

รับมอบ-บริจาคหนังสือ Read More »

คุณสามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร และงานวิจัย เป็นต้น ให้กับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเผยแพร่และให้บริการภายในห้องสมุด หรือ บริจาคทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ทั้งนี้ หนังสือที่นำมาบริจาคควรมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด เสียหาย ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถนำมาบริจาคให้กับห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือวิชาการ นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน หนังสือหายาก หนังสืออนุสรณ์งานศพ เป็นต้น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสารวิชาการ นิตยสาร เอกสาร รายงานต่าง ๆ งานวิจัย เช่น งานวิจัยส่วนบุคคล งานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ  วิธีการบริจาค/HOW TO DONATE บริจาคด้วยตนเอง โดยติดต่อห้องสมุด ตามวันเวลาเปิดบริการ ห้องสมุดเปิดบริการ (LIBRARY OPEN HOURS) บริจาคโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งตามที่อยู่ ด้านล่าง บริจาคหนังสือเป็นไฟล์ดิจิทัล แจ้งความประสงค์

บริจาคหนังสือ Read More »

รับมอบ-บริจาคหนังสือ วันที่ 2 เมษายน 2564 คุณฐานิสร์ วัชโรทัย ข้าราชการบำนาญ สำนักพระราชวัง บุตรชายศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้มอบหนังสือ  3 ชื่อเรื่อง ดังนี้ 1) “อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๔”  จำนวน 3 เล่ม 2) “พจนานุกรมบาลี-ไทย” จำนวน 1 เล่ม และ  3) “Evolution des Arts de la table” จำนวน

รับมอบ-บริจาคหนังสือ Read More »