พยาบาล

วันพยาบาลแห่ง่ชาติ-วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท

florence nightingale-วันพยาบาลสากล-มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล   …

วันพยาบาลสากล Read More »

Henry Dunant

กาชาด  ถือกำเนิดมาเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ วัตถุประสงค์ คือ การป้องกันชีวิต   และสุขภาพ  การเคารพในสิทธิของมนุษย์  …

วันกาชาดสากล Read More »