พยาบาล

วันพยาบาลแห่ง่ชาติ-วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม Read More »

florence nightingale-วันพยาบาลสากล-มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล   เพื่อระลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล  รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ ให้คนยึดถือเป็นแบบอย่าง ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทาง เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี [quote font_size=”18″ color=”#ffdf42″ bgcolor=”#ed3c3c” bcolor=”#ffdf42″ arrow=”yes”]ความเป็นมาของวันพยาบาลสากล[/quote] สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) ทั้งนี้ วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก [quote arrow=”yes”]จุดประสงค์ของการกำหนดวันพยาบาลสากล[/quote] วันพยาบาลสากลถูกกำหนดขึ้น เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ

วันพยาบาลสากล Read More »

Henry Dunant

กาชาด  ถือกำเนิดมาเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ วัตถุประสงค์ คือ การป้องกันชีวิต   และสุขภาพ  การเคารพในสิทธิของมนุษย์  รวมทั้งการส่งเสริมสัมพันธภาพ ความร่วมมือเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ   เป็นการช่วยเหลือโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ชนชั้น และลัทธิการเมือง  นี่คือหลักการกาชาดที่สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประเภทต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานตลอดมา คำว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (Human Dignity) ในการดำเนินงานของกาชาด จึงมีความสำคัญมาก เพราะมนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีที่ผู้อื่นมิอาจจะล่วงละเมิดได้ การปฏิบัติการของกาชาด จึงทำหน้าที่ ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งในยามสงคราม และเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐอีกด้วย [quote font_size=”18″ color=”#ffdf42″ bgcolor=”#ed3c3c” bcolor=”#ffdf42″ arrow=”yes”]ประวัติกาชาดสากล[/quote] นายอังรี ตูนังต์ (Henry Dunant) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2371 ณ นครเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2402 ในขณะที่เขาเดินทางไปประเทศอิตาลี และได้พบเห็นเหตุการณ์อันน่าสลด

วันกาชาดสากล Read More »