ชื่อวารสาร: มนุษยศาสตร์สาร: Journal of Human Sciences Print ISSN: 1513-461x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ก.ย. 2562 มนุษยศาสตร์สาร ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนด โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน Description: The Journal of Human Sciences, published thrice a year – January-April, May-August, and September-December respectively – features articles […]

มนุษยศาสตร์สาร Read More »