ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมาย: Chulalongkorn Law Journal Print ISSN: 0125-3093 TCI: N/A สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง Description: Chulalongkorn Law Journal is an academic journal of Faculty of Law, Chulalongkorn University which publishes scholarly works within the scope of or relating to law. The aim is to disseminate […]

วารสารกฎหมาย : Chulalongkorn Law Journal Read More »