วารสารกฎหมาย : Chulalongkorn Law Journal

ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมาย: Chulalongkorn Law Journal
Print ISSN: 0125-3093
TCI: N/A
สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง
Description: Chulalongkorn Law Journal is an academic journal of Faculty of Law, Chulalongkorn University which publishes scholarly works within the scope of or relating to law. The aim is to disseminate academic articles and research articles that fall within the scope of the journal whose contents are, in the view of the editorial board, interesting, timely, creative, as well as containing recommendations which are useful for legal academia and the general public.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Chulalongkorn Law Journal


วารสารกฎหมาย: Chulalongkorn Law Journal

อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

วันสำคัญ