วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal
Print ISSN:  0859-9807 Online ISSN 2651-0693
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ
Description: Thaksin University Journal invites researchers, scholars and authors to submit their original research articles and academic articles to publish in the volume 23, issue 2 (2020) to present research works and academic articles in the fields of  – Physics and Astronomy  – Agricultural and Biological Sciences  – Chemistry – Computer Science – Engineering of researchers, staff, and students from Thaksin University and other organizations.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน Thaksin University Journal


วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal