วารสารกระบวนการยุติธรรม

ชื่อวารสาร: วารสารกระบวนการยุติธรรม : Journal of Thai Justice System
Print ISSN: 1906-3253
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) Print ISSN: 1906-3253Online ISSN:2697-4037 วัตถุประสงค์: ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต,ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรมโดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายนฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคมฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
Description:

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2556) – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Thai Justice System


วารสารกระบวนการยุติธรรม : Journal of Thai Justice System

อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

วันสำคัญ